Pärsnäkorven Erä ry

Pärsnäkorven Erä ry perustettiin vuonna 1972. Seuran metsästysmaat sijaitsevat Rautalammin eteläisimmässä kolkassa. Nykyisellään seuran metsästysmaiden pinta-ala on noin 5300 hehtaaria ja yhdistyksen jäsenmäärä on tällä hetkellä 83 henkilöä.

Pärsnäkorven Erä ry omistaa yhdessä Hankamäen kyläyhdistyksen kanssa metsästysmajan, joka sijaitsee keskeisellä paikalla aivan Hankamäentien varressa entisen museotien tuntumassa. Maja valmistui vuonna 1992.

Metsästysseura osallistuu aktiivisesti myös kenneltoimintaan järjestäen syksyisin ainakin yhdet Hirvenhakukokeet. Seuran maita käytetään koemaastoalueena muissakin Sisä-Savossa järjestettävissä kokeissa.

Yhteyshenkilöt:

Metsästysseuran puheenjohtaja           

Jussi Pöyhönen p. 040 5063995

jussi.poyhonen77@gmail.com


Varapuheenjohtaja
Timo Huuskonen p. 040 5805752


Rahastonhoitaja

Eira Kouvalainen p. 040 5346306
Jäsenmaksut

2023

Vuosimaksu 20 euroa, maksettava 31.5. mennessä
Liittymismaksu maanomistajalta 120 euroa
Liittymismaksu alle 18-vuotiaalta 120 euroa
Liittymismaksu ilman maanomistusta 340 euroaVieraslupa

10 euroa/ vrk
Jänis 50 euroa/kausi


Maksutiedot
Pärsnäkorven Erä
FI81 5389 0740 0248 15
OKOYFIHH
Huom. Jäsenmaksu 25 euroa alkaen 1.1.2024 !

Pärsnäkorven Erän Koirakokeet 2023


-   Pohjois-Savon Pystykorvakerho ry Linnunhaukkukoe

-   2.9.23, 23.-24.9.23 ja 25.-26.11.23

MAASTO MYHI

 -   Rautalammin Kennelkerho 19.11.23 linnunhaukkukoe

MAASTO MYHI

 -   Rautalammin Kennelkerho 9.12.23 ajok/draj,  17.2.24 ajok

MAASTO KOLARI/NIUTANEN

 -   Sisä-Savon Ottelu hirvenhaukkukoe 23.11.23 torstai


Metsästysseuran säännöt


Pärsnäkorven Erä ry ja kotipaikka on Rautalampi.

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa vuokraamillaan mailla järkiperäistä metsästystä ja

riistanhoitoa sekä niiden edellyttämää luonnonsuojelua ja ampumaurheilua.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 

1) hankkii itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisen metsästys- ja riistanhoitoalueen

sekä huolehtii sitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;

 

2) edistää ja valvoo metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;

 

3) verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;

 

4) riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtii tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;

 

5) harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä,

maanomistajien ym. yleisön sekä nuorison keskuudessa;

 

6) edistää puhdasrotuisten metsästyskoirien pitoa, koulutusta, käyttöä ja jalostusta;

 

7) kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästys- ja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus-, ja kilpailutilaisuuksia.

 

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi pääsevät ne hyvämaineista riistanhoitoa ja metsästystä harrastavat henkilöt, yhdistyksen kokouksen päätöksellä näiden sääntöjen 8§:n 12 kohdassa mainitulla tavalla jäseneksi hyväksytään.

 

Koejäsenyys kestää 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

 

Koejäsenellä on samat oikeudet ja velhollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä. Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittaa yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden yhdistyksen vuosikokous vuosittain määrää.

Mikäli koejäsentä ei hyväksytä seuran varsinaiseksi jäseneksi, palautetaan liittymismaksu täysimääräisenä ilman korkoja.

Jäsen on velvollinen pitämään luetteloa kaikesta kaatamastaan riistasta ja tekemään siitä sekä muista riistahavainnoistaan tai tarvittaessa ilmoituksen yhdistyksen johtokunnalle.

 

 

Jäsenen, joka rikkoo metsästyslainsäädäntöä, näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa. jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava erottamisen kannalla. Samalla tavoin voidaan hyviä metsästystapoja rikkonut jäsen erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta on tehtävä ilmoitus piirille.

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kuluvalta toimintakaudelta eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä.

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksena vuosikokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema 6 – jäseninen johtokunta. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunta valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta toiminnantarkastajille, joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

 

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään 1 viikko ennen kokousta Sisä-Savon Sanomat nimisessä sanomalehdessä julkaistulla kokousilmoituksella.

 

Vuosikokous pidetään maaliskuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri;

2) Todetaan kokouksen laillisuus;

3) Valitaan kaksi(2) pöytäkirjan tarkastajaa;

4) Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintakaudelta;

5) Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;

6) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle;

7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaali;

8) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvaa toimikautta varten;

9) Hyväksytään toimikauden tulo- ja menoarvio;

10) Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;

11)Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat;

12) Toimitetaan uusien jäsenten vaali, jolloin vähintään 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla;

13) Valitaan yhdistyksen edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin sekä määrätään heidän käytettävissään olevat asianomaisen piirin sääntöjen edellyttämät äänimäärät;

14) Käsitellään muut johtokunnan tai yhdistyksen jäsenen johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat;

15) Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä;

 

 

 

Kesäkokous pidetään elokuun aikana ja päätetään siinä jäsenien ja heidän vieraittensa oikeudesta harjoittaa metsästystä yhdistyksen metsästysalueilla edessä olevana metsästyskautena samoin kuin niillä toimeenpantavista rauhoituksista ym. riistan suojelutoimenpiteistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokousilmoituksessa mainituista asioista;

 

10§

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/5 jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä 7§:ssä on määrätty. Kokouksessa voidaan valita uusia jäseniä;

 

11§

Jäsenen oikeudesta ottaa mukaansa yhdistyksen metsästysmaille yhdistykseen kuulumattomia metsästäjiä ja heidän oikeudestaan metsästää sekä muista järjestysasioista määrätään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä metsästyssäännössä ja päätetään vuosittain kesäkokouksessa;

 

12§

Yhdistyksen on pidettävä luetteloa kaadetusta riistasta, suoritetusta riistanhoitotyöstä ym. toiminnastaan

 

13§

Yhdistys toimii jatkuvassa yhteistyössä toimialueensa riistanhoitoyhdistykseen. Yhdistyksen on vuosikokouksen jälkeen huhtikuun 1 päivään mennessä lähetettävä riistanhoitoyhdistykseen sen määräämän kaavakkeen mukaiset tiedot toiminnastaan, ilmoitus johtokunnan kokoonpanosta ja annettava piirille ja riistanhoitoyhdistykselle niiden pyytämät tiedot. Toimintavuoden aikana tapahtuvista toimihenkilö ja jäsenmaksumuutoksista on ilmoitus tehtävä välittömästi;

 

14§

Näitten sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta koskeva päätös on, ollakseen pätevä. tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt, ja asiasta on mainittu kokouskutsussa. Kokouksessa on 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kannettava muutos- tai purkamisehdotusta;

 

15§

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. purkamisesta on tehtävä ilmoitus piirille sekä yhdistysrekisteriviranomaiselle;

 

16§

Muuten noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä säädetään;